CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ TẠI NHÀ THỜ ST. AMBROSE

Sinh hoạt: Chiều Chúa Nhật từ 1:30 - 3:30 PM

Địa điểm: Hội Trường Nhà Thờ

Liên hệ: Cô Nguyễn Thượng Thùy Nhung 617-287-2993