Chương Trình Giáo Lý Tại Nhà Thờ St. Mark

 

Tại Nhà Thờ St. Mark chúng tôi tổ chức các lớp học cho các em từ lứa tuổi mẫu gíao cho tới trung học.

Chương trình học bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài như chương trình học phổ thông.

Các em muốn được Xưng tội Rước Lễ Lần Đầu, muốn lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức buộc phải theo học các lớp giáo lý tại đây.

Chúng tôi khuyến khích các em theo học tất cả các lớp từ Xưng Tội tới Thêm Sức để các em liên tục phát triển trong sự hiểu biết về đức tin.

Chúng tôi vui nhận tất cả các em tình trạng cảnh đặc biệt cũng như yếu kém ngoại ngữ.

Các lớp giáo lý bằng tiếng Anh từ Mẫu Giáo tới Lớp 8 học từ 9-10 AM sáng CN tại Trường Học.

little girl first communion

Các lớp giáo lý bằng tiếng Tây Ban Nha từ Mẫu Giáo tới Lớp 8 học từ 8:45-9:45 AM tại Trường Học hoặc vào chiều thứ Ba (song ngữ Anh-Tây Ban Nha) từ 5:15-6:30 tại Hội Trường Nhà Thờ.

Chương trình giáo Lý Thêm Sức kéo dài 2 năm. Theo học Lớp Thêm Sức 1 các em phải là học sinh lớp 9. 

Lớp Thêm Sức 1 học từ 11:30 -12:30 ngày CN tại Phòng Sinh Hoạt Giới Trẻ.

Lớp Thêm Sức 2 học từ 11:00 - 12:00 ngày CN tại Hội Trường Nhà Thờ.

Chúng tôi cũng dạy cho các bạn thanh niên muốn lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Sức do cha Marcos giảng dạy vào tối thứ Tư từ 6:00 - 7:30 PM.

Trong mùa hè chúng tôi cũng tổ chức Trại Hè Kinh Thánh cho các em học từ Lớp 1 đến Lớp 5.

Xin lên hệ: Emilia Cowell 617-825-2852 Ext. 304

Email: [email protected]