NHÂN SỰ và CÁC ĐIỀU PHỐI VIÊN MỤC VỤ

LINH MỤC TU SĨ 
 

Cha Xứ Giuse Nguyễn Tuấn Linh

Cha Phó Marcos Enrique,  617 297 7232
E-Mail Address: [email protected]

Thày Sáu Vĩnh Viễn Marcio Fonseca

Quý cha thường trú: Rev. Richard Conway, Rev. Thomas Bouton, Rev. Trinh Son

NHÂN SỰ NHÀ THỜ St. Mark  (617-825-2852)
 • Shirley Chu (Quản lý tài chánh) Ext. 303
 • Emilia Cowell (Điều Phối Viên Chương Trình Giáo Lý) Ext. 304
 • Judith Greeley (Thư Ký) Ext. 300
 • Lesly Fonseca (Điều Phối Viên Chương trình Giáo Lý tiếng Tây Ban Nha)
 • Rene Chew (Điều Phối Viên Ca Đoàn tiếng Tây Ban Nha)
 • Jenny Le (Điều Phối Viên Ca Đoàn Lễ 8 Sáng )
 • Denise Hurley (Điều Phối Viên Ca Đoàn Lễ 12 Trưa)
 • NHÂN SỰ NHÀ THỜ ST. AMBROSE (617-265-5302)
 • Ô. Nguyễn Xuân Tiến (Trưởng Ban Mục Vụ CĐ Mẹ La Vang)
 • Joe Calapa (Điều Phối Viên Ca Đoàn tiếng Anh)
 • Vu Ngo (Điều Phối Viên Ca Đoàn Tiếng Việt)
 • Ngan Kim Vo (Điều Phối Viên Ca Đoàn Thiếu Nhi)
 • Thuy Nhung Nguyen (Điều Phối Viên Chương Trình Giáo Lý)
 • Dao Thu Ha (Ban ẩm thực)