HINH THANH DUC TIN

Tại Nhà Thờ St. Mark và Nhà Thờ St. Ambrose chúng tôi mở các lớp học cho việc chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích và nhiều cơ hội học hỏi cho các tín hữu ở mọi lứa tuổi.

Lớp học bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.

Xin liên hệ số điện thoại 617-825-2852 ext 304 để ghi danh lớp học thích hợp. 

 

Check out St. Mark-St. Ambrose Youth Group here