CÁC BÍ TÍCH

RỬA TỘI

Photo of baptism at St. Marks

Xin quý vị điền Đơn Xin Rửa Tội và nộp cho văn phòng Giáo Xứ trước 1 tháng.
Nhà Thờ St. Ambrose
Nghi thức Rửa Tội tiếng Việt: Chúa Nhật thứ hai trong tháng vào lúc 1:30 pm
Nghi thức Rửa Tội tiếng Anh: Chúa Nhật thứ ba trong tháng vào lúc 1:30 pm

Nhà Thờ St. Mark
Nghi thức Rửa Tội tiếng Anh: Chúa Nhật thứ nhất trong tháng vào lúc 1:00 pm
Nghi thức Rửa Tội tiếng Tây Ban Nha: Chúa Nhật thứ hai trong tháng vào lúc 1:00 pm

 

 

XƯNG TỘI

Nhà Thờ St. Ambrose:
30' trước các Thánh Lễ hoặc theo yêu cầu người muốn lãnh nhận.

Nhà Thờ St. Mark:
Chiều thứ Bẩy từ 3:15 - 3:45 pm hoặc theo yêu cầu người muốn lãnh nhận.

HÔN PHỐI

Xin liên hệ với Cha Xứ 6 tháng trước ngày cử hành lễ cưới.